Ajlan, Abulrazaq

KSA

El Huseiny, Hossam

Egypt

Al Anazi, Abdulrahman

KSA

Elwatidy, Sharif

KSA

El Azhari, Abdessamad

Algeria

Faraj, Munir

Iraq

Aldahash, Homoud

KSA

Farrash, Faisal

KSA

Al Ferayan, Ahmed

KSA

Ghosheh, Jamal

Palestine

AlHabib, Amro

KSA

Hassounah, Maher

KSA

Alkhani, Ahmed

KSA

Jamjoom, Zain

KSA

Al Mashani, Ali

Oman

Khouri, Nasri

Jordan

Al Meniawi, Hani

Syria

Kotb, Ali

Egypt

Al-Olama, Mohammad

UAE

Lary, Ahmed

KSA

Alotaibi, Faisal

KSA

MacDonald, David

KSA

Alsaggaf, Saggaf

KSA

Messadi, Abdulkarim

UAE

Al Shafei, Nabil

KSA

Najjar, Marwan

Lebanon

Al Shail, Essam

KSA

Orz, Yaser

KSA

Al Shawarbi, Amr

UAE

El Ouahabi, Abdessamad

Morocco

Al-Shurbaji, Amer

Jordan

Qasim, Abdulla

UAE

Al Thubaiti, Ibrahim

KSA

Roser, Florian

UAE

Al Yamany, Mahmoud

KSA

Sabbagh, Abdulrahman

KSA

Ammar, Ahmed

KSA

Salloum, Antoine

UAE

Ayoubi, Samer

Syria

Salma, Asem

KSA

Awadi, Osama

Iraq

Samaha, Mohammed

Jordan

Ayyad, Ali

Qatar

Sbeih, Ibrahim

Jordan

Baeesa, Saleh

KSA

Sheikh, Bassem

KSA

Bin Salamah, Ali

KSA

Spangenberg, Peter

KSA

Bloshi, Mohammed

Bahrain

Talahmeh, Emad

Palestine

Comair, Youssef

Lebanon

Zohdi, Ahmed

Egypt

Darwazeh, Mazher

Palestine